Gminna Ewidencja Zabytków

Podstawowym obowiązkiem gmin w zakresie opieki nad zabytkami jest prowadzenie Gminnych Ewidencji Zabytków. Nowelizacja Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadzona 5 czerwca 2010 roku sprawiła, że gminna ewidencja zabytków stała się źródłem prawa miejscowego dla miejscowych planów zagospodarowania i wydawania decyzji administracyjnych.

Zmiany obejmują:

  • Rozszerzony został katalog form ochrony zabytków (art. 7., ust. 4.) o ustalenia ochrony w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
  • Ochrona zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków musi być bezwarunkowo uwzględniona we wspomnianych wyżej decyzjach (art. 19., ust. 1a.).
  • Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji m.in. studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  • W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków (art. 39., ust. 3.).
  • Do czasu złożenia gminnej ewidencji zabytków decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawane są po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Podobnie decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ustalenie lokalizacji kolejowej, o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska publicznego.

Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przygotowania gminnej ewidencji zabytków w ciągu 3 lat od wejścia w życie nowelizacji Ustawy, czyli do dnia 5 czerwca 2013 r.


Dlaczego my?

  • Gminną ewidencję zabytków przygotowujemy w oparciu o indywidualne potrzeby danej jednostki samorządowej, dzięki czemu koszt wdrożenia jest optymalny. Jesteśmy w stanie dopasować rozwiązanie zarówno do już istniejącej infrastruktury informatycznej jak i przeprowadzić kompleksowe wdrożenie nowego systemu informacji geograficznej (GIS) od podstaw. Przy zastosowaniu otwartej platformy ewidencja staje się kolejną warstwą systemu informacji przestrzennej w gminie.
  • W skład naszego zespołu wchodzi grupa ekspertów doświadczonych nie tylko we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w zakresie ochrony zabytków, mieszkalnictwa, i środków europejskich, lecz także posiadających ugruntowaną wiedzę na temat systemów informacji przestrzennej i zarządzania danymi.
  • Ponadto współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami z takich dziedzin jak historia, archeologia i zagospodarowanie przestrzenne. Zawsze korzystamy z pomocy miejscowych regionalistów, najlepiej znających swój region, co często pozwala wykorzystać w pracach unikatowe materiały źródłowe.