Programy opieki nad zabytkami

Program opieki nad zabytkami jest dokumentem uzupełniającym w systemie planowania. Wyznacza cele i określa instrumentarium służące do ich osiągnięcia.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), prezydent, burmistrz lub wójt obowiązkowo sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami. Program przygotowywany jest w oparciu o Gminną Ewidencję Zabytków. Po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, program jest uchwalany przez Radę Gminy i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Głównymi celami gminnych programów opieki nad zabytkami są:

 • włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
 • uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
 • zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;
 • wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
 • podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
 • określenie warunków współpracy w właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
 • podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieki nad zabytkami;

Dlaczego my?

Programy opieki nad zabytkami przygotowujemy na bazie wytycznych opracowanych przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Nasza metodyka działania została wzbogacona o elementy wynikające z wieloletniej, dogłębnej znajomości specyfiki branży samorządowej. Gwarantuje to optymalizacje procesu prac nad Programem.

Przygotowanie Programu jest procesem wieloetapowym, zawierającym wiele elementów marketingu społecznego:

 • Faza poznawcza – określenie substancji zabytkowej na terenie powiatu;
 • Faza analiz i wniosków – przeprowadzenie badań, identyfikacja głównych zagrożeń;
 • Faza programowa - określenie priorytetów, kierunków działań i zadań wraz z instrumentarium,
  w tym finansowania oraz kryteriów oceny realizacji programu;
 • Konsultacje społeczne;
 • Konsultacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 • Przyjęcie Programu uchwałą Rady;
 • W skład naszego zespołu wchodzi grupa ekspertów doświadczonych nie tylko we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w zakresie ochrony zabytków, mieszkalnictwa, i środków europejskich, lecz także posiadających ugruntowaną wiedzę na temat systemów informacji przestrzennej i zarządzania danymi.
 • Ponadto współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami z takich dziedzin jak historia, archeologia i zagospodarowanie przestrzenne. Zawsze korzystamy z pomocy miejscowych regionalistów, najlepiej znających swój region, co często pozwala wykorzystać w pracach unikatowe materiały źródłowe.